Δήλωση αποδοχής – Όροι σεμιναρίων 

Πολιτική ακύρωσης/μη παρουσίας και συμμετοχής στα πιστοποιημένα σεμινάρια της ΕΕΚΑΑ.

Στην περίπτωση κατά την οποία, ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει την συμμετοχή του για οποιοδήποτε λόγο ή δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο για το οποίο έχει κάνει εγγραφή, καθώς και αποχωρήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η ΕΕΚΑΑ δεν υποχρεούται να του επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά των διδάκτρων.

Η ΕΕΚΑΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία, ώστε είτε να τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων, είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής των διδάκτρων η ΕΕΚΑΑ δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου.

Ο Συμμετέχων έλαβε γνώση των ανωτέρω όρων και συμφωνεί ανεπιφύλακτα.