Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης 

Πρόεδρος: Μπαρουξής Δημήτριος

Μέλη: Αδάμος Γεώργιος, Κατσούλη Σοφία, Μαραθιά Αικατερίνη, Πασαλή Χριστίνα, Πολυκανδριώτης Τζαννής, Χαραλαμπόπουλος Δημήτριος              

Αναπληρωματικά Μέλη: Λακουμέντας Ιωάννης, Μαυρίδης Θεόδωρος, Στεργίου Ιωάννα

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • Η παρακολούθηση και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και διεξαγωγής των σεμιναρίων της εταιρείας βάση των Διεθνών συστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παρίστανται δειγματοληπτικά  κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων, προκείμενης της διασφάλισης της εκπαιδευτικής ποιότητας, της σωστής χρήσης του εκπαιδευτικού χώρου και εξοπλισμού. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να απευθύνουν συστάσεις προς τον εκάστοτε Υπεύθυνο Σεμιναρίου για την αρτιότερη διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα πορίσματά της θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η αναφορά των πορισμάτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η μελέτη και αναφορά τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την διοργάνωση ή διεξαγωγή των σεμιναρίων.