4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Κάθε περίληψη μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@eekaa.com με θέμα αποστολής «Υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας».

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 31 Αυγούστου 2018.

Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία, δεν θα γίνουν δεκτές.

H Γραμματεία του Συνεδρίου, όταν παραλάβει την περίληψη, θα σας αποστείλει επιβεβαιωτικό email. Σε περίπτωση που δεν το λάβετε εντός 5 (πέντε) ημερών, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ: 211 0121756). Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συγγραφείς έως 05 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι συγγραφείς, των οποίων οι περιλήψεις έγιναν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για παρουσίαση θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο, το χώρο, το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους, καθώς επίσης και για τις προδιαγραφές των αναρτημένων ανακοινώσεων (eposters). Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων, τόσο των προφορικών όσο και των αναρτημένων. Ο χρόνος των προφορικών ανακοινώσεων περιορίζεται αυστηρά στα οκτώ (8) λεπτά.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποσύρετε την περίληψη που έχετε ήδη καταθέσει θα πρέπει να το ζητήσετε μέσω email (info@eekaa.com), μέχρι και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (26 Αυγούστου 2018).

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

α. Περίληψη εργασίας σε αρχείο word (τίτλος, συγγραφείς, φορέας προέλευσης).

β. Δελτίο υποβολής περίληψης εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: 

γ. Δελτίο εγγραφής στο Συνέδριο.

δ. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης του ποσού εγγραφής.

Οδηγίες συγγραφής περίληψης εργασιών

1. Η δομή της περίληψης που αφορά σε ερευνητική εργασία ή συστηματική ανασκόπηση, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εισαγωγή

  • Σκοπός

  • Υλικό και Μέθοδος

  • Αποτελέσματα

  • Συμπεράσματα

  • Λέξεις-κλειδιά

2. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα συγγραφής.

  • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12cpi

  • Γραμματοσειρά: Arial

  • Πλήρης στοίχιση

  • Διάστημα μονό ανά παράγραφο

3. Η έκταση του κειμένου να εκτείνεται από 200 έως 300 λέξεις.

4. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

5. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και το κέντρο προέλευσης της εργασίας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 31 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 5 Σεπτεμβρίου 2018

Κατεβάστε το