24 Ιαν

Αναλυτικά όλα τα πιστοποιημένα σεμινάρια μέχρι τον Ιούνιο 2019

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Σάββατο-Κυριακή, 23-24 Φεβρουαρίου 2019

Το Advanced Medical Life Support είναι το πρώτο σεμινάριο το οποίο διδάσκει την ορθή διαχείριση των συνηθέστερων παθολογικών καταστάσεων. Επιπλέον διαθέτει αλγόριθμους διαφορικής διάγνωσης που αφορούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα, θώρακας, ενδοκρινείς αδένες, κοιλιά, λοιμώδη νοσήματα, shock, υπερδοσολογίες φαρμάκων κ.α

Advanced Life Support (ALS)

Σάββατο- Κυριακή, 6-7 Απριλίου 2019

Σάββατο- Κυριακή, 18-19 Μάϊου 2019

Σάββατο- Κυριακή, 1-2 Ιουνίου 2019

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος και στην καρδιακή ανακοπή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών περί την ανακοπή και στην αντιμετώπιση των απινιδώσιμων και μη-απινιδώσιμων ρυθμών της καρδιακής ανακοπής.

Διδάσκονται οι τεχνικές εξασφάλισης του αεραγωγού και η αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών. Κύριο μέλημα του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να ηγούνται ομάδων αναζωογόνησης.

Advanced Paediatric Life Support (EPALS)

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά

Σάββατο-Κυριακή, 11-12 Μάϊου 2019

Το διήμερο σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται τακτικά ή συχνά με τον Παιδιατρικό πληθυσμό. Στόχος είναι η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού και την αντιμετώπισή του κατά την πρώτη ώρα του επείγοντος, καθώς και η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

Newborn Life Support (NLS)- Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού

 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Η εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην ανάνηψη του νεογνού τα πρώτα λεπτά μετά το τοκετό.

Immediate Life Support (ILS)- Άμεση Υποστήριξη της Ζωής

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ενδονοσοκομειακά τον βαρέως πάσχοντα ασθενή δηλαδή να τον εκτιμήσουν αρχικά έτσι ώστε να αποκλείσουν απειλητικές για τη ζωή του καταστάσεις σε ελάχιστο χρόνο. Επίσης τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν ισοδύναμα ως μέλη της ομάδας αναζωογόνησης και αποκτούν δεξιότητες που αφορούν στη διαχείριση καταστάσεων περί την ανακοπή και τη φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση.

ECG & PHARMACOLOGY- Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Φαρμακολογία

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Η εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην αναγνώριση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και στις βασικές έννοιες της Φαρμακολογίας.

Basic Life Support/AED

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και

χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Στόχος του σεμιναρίου: Η εκπαίδευση στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιακής ανακοπής με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος η εξειδικευμένη βοήθεια. Η εκπαίδευση στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ώστε να μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια ηλεκτρικό ρεύμα (απινιδισμός), η τοποθέτηση θύματος χωρίς αισθήσεις σε θέση ανάνηψης καθώς και η αντιμετώπιση της πνιγμονής.